درباره نام تینگوتیم: هنگام انتخاب نام دنبال کلمه ای بودیم که بتواند میان رشته ای بودن مطالعات و پژوهش های نوین را نشان دهد. در واقع از آنجایی که مرزهای میان رشته های علمی از بین رفته است باید نامی عمومی برای سایت پیدا میکردیم.ابتدا دنبال ترکیبات کلمه «چیز» بودیم اما به این نتیجه رسیدیم جنبه طنز این کلمه به ارزش علمی پژوهش ها و آموزش های تیم ضربه می زند. در Wiktionary برای توصیف کلمه تینگو «Thingo» آمده است:

something the name of which is unknown or cannot be recalled

یعنی چیزی که اسم آن نا مشخص است.تیم ما هم به دنبال عبور از مرزهایی است که پایان آن نا مشخص است و چیز هایی را بیان می کند که شاید نتوان آن را به طور مشخص نام گذاری کرد.

 

هدف تینگوتیم: هدف اعضای موسس تینگوتیم این بود که فضایی را فراهم آورند که ضمن توجه به ساختار پژوهش های علمی ، با آزادی بیشتری افراد کارهای پژوهشی خود را انجام دهند، همچنین  در فضای این پایگاه افراد بتوانند با پژوهشگران و افراد ماهر در حوژه های فنی تعامل داشته و پروژه های خود را که ماهیتی میان رشته ای دارند به ثمر برسانند. در واقع هدف اصلی ما تیم سازی برای پروژه های بزرگی است که افراد به تنهایی  قادر به انجام آن نیستند.

 

 –