نورومارکتینگ یا بازاریابی به کمک علوم اعصاب شاخه ای نوظهور در علم مدیریت و بازاریابی است که با رشته های مهندسی پزشکی، مهندسی نرم افزار و روان شناسی در ارتباط است. در این تینگو تیم به دنبال گسترش دانش نورومارکتینگ هستیم.

,

معرفی مقاله کنفرانسی نورومارکتینگ

چکیده مقاله:

نورومارکتینگ یا بازاریابی به کمک علوم اعصاب با شناخت آنچه در ذهن افراد می گذرد م یپردازد و به جا ی استفاده از ابزارهایی نظیر پرسشنامه که نیازمند اظهارات صریح افراد هستند به کمک ابزارها ی تصویربرداری از اعصاب دادهها یموردنیاز را جمعآوری مینماید. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای ابزارها و کاربردهایی نورومارکتینگ معرفی میشود. سپس چالشهایی در پژوهشهای نورومارکتینگ وجود دارد موردبررسی قرار میگیرد.

ادامه مطلب …