در اینجا مقالات اعضای دائم و وابسته تینگوتیم نمایه می گردد.اعضای وابسته تینگوتیم میتوانند با تماس با ما مقالات خود را در وب سایت تینگو تیم نمایه کنند تا در دسترس متخصصین و علاقه مندان پژوهش های علمی پیشرفته قرار بگیرد.

چکیده مقاله:

نورومارکتینگ یا بازاریابی به کمک علوم اعصاب با شناخت آنچه در ذهن افراد می گذرد م یپردازد و به جا ی استفاده از ابزارهایی نظیر پرسشنامه که نیازمند اظهارات صریح افراد هستند به کمک ابزارها ی تصویربرداری از اعصاب دادهها یموردنیاز را جمعآوری مینماید. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای ابزارها و کاربردهایی نورومارکتینگ معرفی میشود. سپس چالشهایی در پژوهشهای نورومارکتینگ وجود دارد موردبررسی قرار میگیرد.

ادامه مطلب