,

معرفی مقاله کنفرانسی نورومارکتینگ

چکیده مقاله: نورومارکتینگ یا بازاریابی به کمک علوم اعصاب با شناخت آنچه در ذهن افراد می گذرد م یپردازد و به جا ی استفاده از ابزارهایی نظیر پرسشنامه که نیازمند اظهارات صریح افراد هستند به کمک ابزارها ی تصویربرداری از اعصاب دادهها یموردنیاز را جمعآور…

واقعیت افزوده چیست؟

در این مقاله به این موضوع می پردازیم که واقعیت افزوده (AR) چیست و چه کاربرد هایی دارد. طبق تعریف مرکز پژوهش های واقعیت افزوده  ، Aumgented Reality  فناوری ای است که نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم (و معمولاً در تعامل با کاربر) است، که عناصر…